HardBODY.sk - obchodné podmienky


Obchodné podmienky zverejnené na stránke www.HardBODY.sk bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľ) a kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ).

Vymedzenie pojmov:

  • predávajúci je prevádzkovateľ stránky www.HardBODY.sk, ktorá je archívom kníh a časopisov o kulturistike a fitness a zároveň e-shopom na predaj periodických aj neperiodických publikácií s touto tématikou
  • kupujúci (zákazník, spotrebiteľ) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie a telefonickej komunikácie. To neplatí však pre odstúpenie od zmluvy v súlade s § 7 a nasl. zákona číslo 102/2014 Z.z. v lehote 14 kalendárnych dní.
  • tovar sú produkty alebo služby v ponuke stránky www.HardBODY.sk, ktorá je archívom kníh a časopisov o kulturistike a fitness a zároveň e-shopom na predaj periodických aj neperiodických publikácií s touto tématikou
  • objednávka je kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru


1. Všeobecné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky platia na webovej stránke www.HardBODY.sk a bližšie vymedzujú aj upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť ReaSport s.r.o.:

Sídlo spoločnosti: Volgogradská 13, 08001 Prešov
Poštová adresa: P.O.Box 78, 09301 Vranov nad Topľou
IČO: 31 704 905
DIČ: 2020632658
Zapísaný: oddiel sro; Obchodný súd Prešov; vložka číslo 2223/P
Kontakt: Ing. Igor Kopček, +421-905-358415; igor.kopcek@yahoo.com

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim neupravené obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.


2. Objednávka
Objednávkou prijímate, že akékoľvek použitie informácií z týchto materiálov nezaručujú úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len vo Vašich rukách a autor za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. V týchto materiáloch môžete nájsť informácie o produktoch alebo službách tretích osôb. Kupujúci si objednáva vybranú službu vyplnením elektronického formulára objednávky. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednanú službu a kupujúci sa zaväzuje uhradiť jej kúpnu cenu.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky zverejnené na webových stránkach predávajúceho sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky.

Odoslaná objednávka sa považuje za záväznú a podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb je chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.


3. Cenník
Cena za objednaný produkt je uvedená na webovej stránke www.HardBODY.sk a takisto v objednávkovom formulári - uvedená cena pre daný produkt je konečná, bez DPH, nakoľko spoločnosť ReaSport s.r.o. nie je plátcom dane z pridanej hodnoty. Na základe kúpnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorý slúži ako doklad o zakúpení služby. Predávajúci tzn. spoločnosť ReaSport s.r.o., nie je platcom dane z pridanej hodnoty.


4. Zabezpečenie
Prístup k platenej sekcii je zabezpečený užívateľským heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných k prístupu do platenej sekcie. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie prístupov a hesiel tretím osobám je zakázané.


5. Dodacie podmienky
Kupujúci, ktorý riadne uhradí všetky záväzky voči predávajúcemu, získa obratom informácie k zakúpenému produktu prostredníctvom e-mailu a prístupových hesiel do platenej sekcie.


6. Odstúpenie od zmluvy
Kupujúci na základe zákona č.102/2014 Z.z. §6 písm. a) a §7 písm. l) o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, stráca právo na odstúpenie od zmluvy nakoľko sa jedná o vyhotovenie elektronickej služby na mieru.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:
a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (video, zvuková nahrávka, CD, DVD, elektronické knihy, certifikáty, a pod.) a takisto aj pre tovar objednaný zo zahraničia na konkrétnu požiadavku kupujúceho


7. Ochrana osobných údajov
Spoločnosť ReaSport s.r.o. sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných a firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Osobné údaje partnera sú spracované v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z..
Údaje, ktoré zadávate v prihláške sú nevyhnutné pre Vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii celého obchodu, vrátane nevyhnutných účtovných operácií, vystavenie daňových dokladov, identifikáciu Vašich bezhotovostných platieb a na komunikáciu s Vami. Osobné dáta sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.
Zároveň kupujúci udeľuje súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal informácie o pripravovaných akciách a ponuke svojich obchodných partnerov.

Ako chránime vaše súkromie? Odpoveď na túto otázku nájdete v časti webu OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8. Reklamačné podmienky

a) Reklamácie môžete ohlásit prostredníctvom kontaktného forlumára v sekcii Kontakt, alebo na emailovej adrese reklamacie@hardbody.sk
b) Reklamovaný tovar môžete zaslať na adresu Rea Sport s.r.o, Volgogradská 13, 08001 Prešov
c) Reklamáciu je možné uplatniť len v prípade fyzických produktov, v prípade e-kníh môžete využiť náš user support, prostredníctvom kontaktného formulára v sekcii kontakt.
d) Po obdržaní reklamácie budete do 24hodín emailom kotaktovaný našim obchodným zástupcom.

9. Záverečné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01. 09. 2015. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.


Odporúčame