Působnost legislativ ČR a SR v oblasti anabolik

Diplomová práca na tému doping, autor Peter Bartek, obor telesná výchova a šport, Masarykova univerzita v Brně - Fakulta sportovních studií,
katedra podpory zdraví.

Autor: Autor práce
Kód produktu: 216
Formát: PDF
Rok vydania: 2014
Počet strán: 87

Detail produktu

Náplní diplomové práce je přiblíţení rizika aplikace anabolických steroidů z hlediska působení na lidský organizmus po fyziologické stránce, ale také nepřímý vliv jejich uţívání na dnešní vývoj společnosti. Dalším bodem je analýza rozšíření, informovanosti a uţívání anabolických preparátů mezi sportovci. V dnešní době se s těmito látkami mladí lidé dostávají do kontaktu mnohem častěji neţ v minulosti. Na trhu se objevuje čím dál více napodobenin těchto výrobků, které bývají tak propracovaně zfalšované, ţe je velmi těžké je rozpoznat od originálů. Jejich uţivatelé jsou málo informovaní o preparátech, které zkoušejí, a vystavují se mnohem většímu riziku vzniku zdravotních problémů s trvalými následky, anebo v horších případech s následky smrtelnými. Za vidinou rychlého nárůstu velkého objemu a síly se slepě pouštějí do hry, jejíţ pravidla neznají a prohrát mohou velmi mnoho.

ObchodRonnie.SK - predaj proteínov a doplnkov výživy


Obsah bakalárskej práce Reálná působnost legislativ ČR a SR v oblasti anabolických steroidů:

Anabolicke steroidy a legislativa

Anabolicke steroidy a legislativa

Odporúčame