Analýza trhu s anabolickými steroidy

Diplomová práca na tému doping, autor František Holčapek, Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta.

Autor: Autor práce
Kód produktu: 213
Formát: PDF
Rok vydania: 2014
Počet strán: 107

Detail produktu

Diplomová práce se zabývá problematikou černého trhu s dopingem, se zvláštním zaměřením na androgenní anabolické steroidy (AAS). Lékařské studie se shodují v tom, že tyto látky ve formě a kvantitě zneužívané sportovci pro zlepšení výkonnosti jsou pro tělo škodlivé a diplomant hledá doporučení pro hospodářskou politiku státu, jak jejich zneužívání snížit.

Studium ekonomických pramenů ukazuje, že uživatelé AAS jsou racionální, mnohdy racionálnější než uživatelé jiných škodlivých látek, neboť k jejich zneužívání přistupují s dlouhodobým plánem. Důvodem jejich cílevědomého přístupu jest, že výsledná „slast“ je až odvozená od vydřeného úspěchu na rozdíl od jiných drog, a proto je jejich užívání spojeno s disciplínou, kalkulací a tedy i (omezenou) racionalitou. Ekonomové navazující na Beckerovu teorii poukazují na případy, kdy je ona omezenost tak výrazná, že ospravedlňuje regulaci.

Diplomová práce vychází z předpokladu, podloženým studiemi, že prohibice nabídky či sankcionování samotného zneužívání AAS jsou nástroje neúčinné a hledá alternativní řešení. Diplomant se domnívá, že hlavními determinanty poptávky po AAS jsou klamavá media; benevolentní přístup státu vůči kulturistickým soutěžím; v neposlední řadě sama prohibice, vedoucí k vzniku černého trhu, který znemožňuje optimální informovanost (potenciálních) uživatelů ohledně zdravotních rizik atp. Tato hypotéza je ověřována dotazníkovým průzkumem, distribuovaným zejména přes sociální sítě.
Diplomant závěrem stanovuje doporučení pro hospodářskou politiku: aby restriktivní ruka státu zaměřila pozornost opačným směrem než dosud, tj. na poptávkovou stranu a nenásilně tak demotivovala uživatele.

ObchodRonnie.SK - predaj proteínov a doplnkov výživy


Obsah diplomovej práce Analýza trhu s anabolickými steroidy:

Analyza trhu s anabolickými steroidmi

Odporúčame